Hotels In Israel  |        אפליקציה מלונות בישראל  |   מעקב הזמנה  |   צור קשר  |   דף הבית
מלונות באילת - בתי מלון באילת מלונות בישראל  
מדיניות התחייבות למחיר הזול באינטרנט  <  מלונות בישראל

 

מדיניות התחייבות למחיר הזול באינטרנט  "Best Price Guarantee"

 

 1. כללי והגדרות
1.1. למונחים הבאים תהיה המשמעות הבאה שלצידם:
"האתר": אתר המרשתת של החברה בכתובת: www.Hotel4u.co.il המספק, בין היתר, מידע אודות המלונות, השירותים הניתנים על ידי המלונות, המחירים, המבצעים ועוד. 
"החברה": גול טורס בע"מ, ח.פ. 513100859, 
"המלונות" רשימת מלונות בישראל כפי שמעודכנת מעת לעת באתר ושהינם בניהול או תפעול או שכירות או בעלות של המלונות עצמם.
"משתמש" או "רוכש": הרוכש ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר ו/או כל אדם המשתמש או גולש באתר.
1.2. מדיניות זו הינה חלק בלתי נפרד מהתקנון.
1.3. מדיניות זו נתונה לעדכונים ושינויים מעת לעת, על כן מתבקשים המשתמשים לשוב ולעיין בה מעת לעת. 
1.4. החברה רשאית להפסיק או להפחית או לצמצם את מדיניות זו בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת ובלבד שזכויותיו של מי שביצע אצלה הזמנה קודם לביצוע השינוי לא תפגענה. החברה לא תישא בשום אחריות כלפי המשתמשים או כלפי צד ג' כלשהו אם תפסיק את המדיניות, לזמן מוגבל או לחלוטין, מכל סיבה שהיא. 
1.5. בכל מקרה של אי בהירות או סתירה בין הוראות מדיניות זו ובין הוראות התקנון - תגבר הוראות מדיניות זו.
1.6. כל מקום במדיניות זו בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הנה לנשים ולגברים כאחד.
2. התחייבות החברה
2.1. החברה מתחייבת, בכפוף לאמור במדיניות זו, למכור ללקוחותיה, אשר יבצעו את הזמנתם באינטרנט בלבד,  את החופשות המוצגות באתר, במלונות בישראל בלבד, במחיר הזול (הכולל מיסים) שיפורסם מעת ביצוע ההזמנה  ותוך 6 (שש) שעות לאחר מכן, בהשוואה למחירי חברה מתחרה לחופשה זהה (כהגדרתה בסעיף 3.1.3 להלן) (להלן: "המחיר הזול ביותר" ו- ההתחייבות").
2.2. ההתחייבות הינה ללקוחות החברה בלבד, אשר יבצעו את כל ההזמנה באינטרנט, ללא פניה למוקד הטלפוני של החברה, ובכפוף לעמידה בתנאים הנקובים בסעיף 2 זה ובסעיף 3 להלן.
2.3. למען הסר ספק מובהר בזאת במפורש כי החברה אינה מתחייבת שמחירי החופשות באתר זולים בשיעור כלשהו ממחיריהם קודם מועד הפרסום, אלא שהוא זול בהשוואה למחירו ביחס לכלל העוסקים המתחרים בחברה, בזמן נתון במהלך ההזמנה (ועד 6 שעות לאחריתה), המציעים את החופשה הזהה למכירה, בלבד.
2.4. רוכש אשר עמד בתנאים המפורטים לעיל ובסעיף 3 להלן, ומצא אתר המוכר חופשה שמחירה נמוך יותר  מהמחיר המפורסם באתר, בתנאים זהים לעסקה, ובמועד ביצוע ההזמנה, תעודכן הזמנתו למחיר הנמוך יותר שימצא, כל עוד הוכיח את הנדרש במדיניות זו (להלן: "עדכון ההזמנה"), או תבוטל העסקה והרוכש יזוכה ללא דמי ביטול, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. 
2.5. לאחר עדכון ההזמנה, תוצא לרוכש הזמנה מעודכנת הכוללת את המחיר הנמוך מבין השניים, והיא שתחייב את הרוכש.
2.6. מובהר כי לחברה תעמוד הזכות לבדוק ולוודא את הטענה של הרוכש, במישרין מול המציע את החופשה הזהה המתחרה למכירה. 
2.7. למען הסר ספק יובהר כי עדכון ההזמנה יינתן באופן אישי למשתמש שהוכיח כי מצא אתר המספק מחיר זול יותר (ללא מע"מ), בהתאם לתנאי מדיניות זו, והמשתמש לא יוכל להעבירו בתמורה ו/או ללא תמורה לצד שלישי כלשהו.
2.8. מובהר, כי כל טעות, אי בהירות או אי דיוק בנתונים שיימסרו בידי המשתמש עלולים להביא לשלילת עדכון ההזמנה, הכל לפי שיקול דעתה של החברה ומבלי שתעמוד למשתמש כל טענה בעניין.
3. תנאי קבלת עדכון ההזמנה. 
3.1. על מנת לקבל את עדכון ההזמנה ולהשוות המחיר למחיר הנמוך יותר, על המשתמש לעמוד בתנאים הנקובים בסעיף 2 לעיל, וכן בכל התנאים המצטברים להלן:
3.1.1. תהליך ההזמנה באתר הושלם כולל הכנסת פרטי כרטיס אשראי מלאים עליהם קיבלה החברה אישור לתקינות הכרטיס והמשתמש קיבל אסמכתא לאישור ההזמנה (להלן: "האסמכתא").
3.1.2. לאחר קבלת האסמכתא, ועד ולא יאוחר מ-6 (שש שעות) מקבלתה, מצא הרוכש מחיר זול יותר באתר ישראלי (ללא מע"מ) לחופשה שהוזמנה במלון הרלוונטי בישראל (בהזמנה אונליין) ומסר לחברה את הפרטים הנדרשים בסעיף 3.1.4 להלן.
3.1.3. החופשה המוצעת על ידי גורם מתחרה, זהה לחלוטין לחופשה שהוזמנה באתר,  לרבות אך לא רק: בפרטים הבאים:  אותו בית מלון, אותם תאריכים, אותו הרכב אורחים, אותו בסיס אירוח ואותו סוג חדר (לעיל ולהלן: "חופשה זהה"). 
3.1.4. המשתמש פנה לחברה באמצעות דוא"ל לכתובת sale@gol.co.il תוך צירוף ופירוט הנתונים הבאים: 
3.1.4.1. פירוט מלא של טענת הרוכש, לרבות מועד הרכישה באתר ומועד מציאתו החופשה הזולה יותר (ללא מע"מ) באתר המתחרה, מחיר החופשה באתר ומחיר החופשה באתר המתחרה.
3.1.4.2. צירוף קובץ עם צילום המסך המציע חופשה זהה בתנאים זהים על ידי חברה מתחרה.
3.1.4.3. צירוף קישור לכתובת האינטרנט בה הוצג המחיר הזול יותר (ללא מע"מ) ובה ניתן להזמין החופה הזהה.
3.1.4.4. הפנייה כוללת בנוסף את פרטיו האישיים של הרוכש ודרכי התקשרות עמו.
3.1.5. המוצר המוצע ע"י גורם מתחרה, הוצע למכירה רגילה לכלל הציבור ולא במסגרת מכירה קבוצתית, הסכמים ישירים עם חברות וארגונים, הנחה פרטנית למשתמש, לרבות הנחה מיוחדת, קופון או שובר הנחה, מבצעי כרטיסי אשראי (בין היתר של חברות האשראי - ויזה ו/או ויזה כאל ו/או ישראכרט ו/או מאסטרקארד ו/או אמריקן אקספרס ו/או דיינרס) או במבצעי cash back של חברות אשראי או של הבנקים השונים או במבצעים לארגונים ו/או חברות או במבצעי שהיה במלון בין במבצעים באותו היום של ההזמנה או במבצעי מכירה באתרים בהם ביצוע ההזמנה מתבצע כאשר המשתמש אינו יודע לאיזה מלון ההזמנה עד לאחר ביצוע ההזמנה. כמו כן, מובהר כי ההתחייבות הינה בהשוואה למחירים באתרים ישראלים של גורמים מתחרים בלבד.
4. שונות
4.1. אין במדיניות זו כדי ליצור התחייבות כלשהי של החברה כלפי המשתמש שאינה מצוינת במפורש בתנאים הכלליים לעיל או בהוראות התקנון.
4.2. תנאי הביטול של רכישות באתר, הן בכפוף לאמור בתקנון ולכל דין.
4.3. המשתמש מצהיר ומאשר כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטתה של החברה ו/או מפעילת האתר לא ייחשבו כהפרה של הוראות מדיניות זו ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
4.4. החברה ו/או מפעילת האתר אינן אחראיות באופן כלשהו לפעילותה התקינה של מערכת האינטרנט ו/או כל מערכת תקשורת אחרת ו/או קליטה משובשת של נתונים ו/או שיבוש בקליטת הנתונים ו/או כל שיבוש ו/או תקלה אחרת הקשורה במערכות אלה, ולא תישא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר ייגרמו למשתמש, במישרין או בעקיפין.
4.5. למשתמש לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מפעילת האתר ובין היתר, דרישה לזיכוי כספי, במקרה בו לא התקבלו אצל החברה, נתוני ההזמנה של המשתמש או הנתונים הנדרשים בסעיף 3.1.4 לתקנון זה, בשל תקלה ו/או בעיה שאינה באחריות ו/או בשליטת החברה ו/או מפעילת האתר.
4.6. רישומי החברה, מערכותיה ומערכות מי מטעמה, יהוו ראיה מכרעת באשר לנתוני המשתמשים, הזמנתם ו/או פנייתם לחברה.
4.7. במידה וקיים חשד לשימוש לרעה ו/או הונאה ו/או שימוש שלא כדין בעת הזמנת חופשה באתר ו/או באם המשתתף לא מילא אחר כללי מדיניות זו במלואם, רשאית החברה שלא לאשר בקשת משתמש לעדכון ההזמנה.
5. הדין החל
על מדיניות זו ועל התקנון, יחול הדין הישראלי והיא תפורש לפיו. סמכות השיפוט הבלעדית ביחס למחלוקות שתתרגלנה בקשר עם מדיניות פרטיות זו תהא מסורה לבתי המשפט המוסמכים היושבים בעיר תל אביב יפו.
ט.ל.ח

 • אינדקס תיירות,
 •  
 • נופש,
 • דילים זולים,
 •  
 • דקה 90,
 • דילים,
 •  
 • דילים בארץ,
 • חופשה,
 •  
 • נופש מלון,
 • מלונות,
 •  
 • נופש בארץ,
 • מלונות באילת,
 •  
 • בתי מלון באילת,
 • הזמנות,
 •  
 • מרכז הזמנות,
 • דילים באילת,
 •  
 • דילים בארץ,
 • נופש,
 •